Stichting Handgebaar

Doelstelling
De Stichting Handgebaar ondersteunt projecten die het welzijn van doven wil vergroten op terreinen waar doven vanwege hun handicap worden achtergesteld. De ondersteuningen zijn in principe een eenmalige stimulans en zullen geen structureel karakter dragen.

Bestuur
Mevr. A. Smeijers, voorzitter
Mevr. A. Hooijer, secretaris
Dhr. A. Bouma, penningmeester
Dhr. J. Tempelaar, lid

Werkterrein
Het werkterrein waar de Stichting aandacht aan wil geven is in elk geval:
 • Voorlichtings- en promotiemateriaal
 • Doofvriendelijkheid en bewustzijn
 • Onderwijs, cultuur en zorg
 • Ontwikkelen van hightech communicatiemiddelen
 • Kenniscentrum
 • Arbeidsparticipatie
 • Gelijkwaardige bereikbaarheid van doven
 • Budget
  Jaarlijks bepaalt het bestuur het budget dat aan projecten zal worden verstrekt. Het maximum bedrag van een verstrekking bedraagt per project per aanvrager 10.000 euro.

  Aanvragen
  Verzoeken kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichtingen of verenigingen) die blijkens hun statutaire doelstelling werkzaam zijn binnen de doelstelling van Handgebaar.

  Richtlijnen
  Bij het afwegen van een aanvraag hanteert de stichting een aantal richtlijnen. De aanvraag wordt niet gehonoreerd als het reguliere activiteiten van de aanvrager betreft. De projecten die met ondersteuning van de stichting worden uitgevoerd moeten leiden tot een waardevolle aanvulling in de zorg voor doven. De toepassing ervan kan niet beperkt zijn tot één enkele of een klein groepje doven. Aanvragen voor een verbetering in bestaande zorg worden wel door de stichting in overweging genomen maar het moet dan wel een echte verbetering zijn. Aanvragen om een organisatie op te starten en die een wezenlijk aanvulling in de zorg wil opbouwen, of een bestaande organisatie te veranderen zodat die een wezenlijke aanvulling op de dovenzorg kan brengen hebben een kans op een bijdrage van Handgebaar. In de laatste gevallen moet Handgebaar wel zekerheid rond de continuïteit van die organisatie hebben.
  Financiële ondersteuning is alleen mogelijk als er sprake is van een aantoonbaar tekort. Uit de aanvraag en uit de projectbegroting moet blijken waarvoor eventuele financiële ondersteuning wordt aangevraagd en hoe hoog het gevraagde bedrag is. Bijdragen in de kosten van een buitenlandse cursus die valt binnen de doelstelling van onze stichting kan worden aangevraagd tot een maximum van € 1500,= . Deze aanvraag kan éénmalig worden aangevraagd.

  Aanvraag
  De aanvraag kan worden ingediend bij het bestuur van Handgebaar. Het bestuur vergadert gewoonlijk in april en september. Dan zal het bestuur de aanvragen beoordelen die tot medio maart c.q. augustus zijn ontvangen. In de maand na de vergadering zal de aanvrager antwoord ontvangen.

  De aanvraag dient te worden ondersteund met:
 • een beschrijving van de aanvragende organisatie
 • de jaarrekening van het laatste boekjaar
 • de opgave van een contactpersoon
 • een begroting van het project, waarin de grootste post niet hoger mag zijn dan een derde van het aangevraagde bedrag.
 • en kan worden gezonden aan:

  Stichting Handgebaar
  Postbus 8238
  6710 AE Ede
  Nederland


  Contact
  Stichting Handgebaar
  Postbus 8238
  6710 AE Ede
  Nederland
  stichtinghandgebaar@gmail.com

  Downloads:
  Bestuursverslag 2021
  Jaarrekening 2021