Visie, missie en doelstellingen

Visie, missie en doelstellingen

Visie
In de wereld van vandaag èn morgen is De Gelderhorst dè landelijke dienstverlener op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor alle oudere Doven in Nederland. De primaire doelgroep voor onze vormen van dienstverlening (zorghuis, verpleegafdeling, zelfstandige woningen, dagrecreaties, informatie- en adviesdiensten, ambulante diensten) bestaat uit de groep oudere Doven.
De Gelderhorst creëert in alle vormen van dienstverlening een communicatieve context op maat voor haar cliënten met een auditieve beperking. Cliënten worden bejegend en verzorgd in hun eigen taal, zodat zij zich thuis voelen in/bij De Gelderhorst. De doelgroep is een zich emanciperende groep Doven met een eigen taal en cultuur voor wie eigen regie en zelfbeschikking naast een ‘recht’ ook een ‘last’ is.

Missie
Het is de missie van De Gelderhorst om in dialoog met de doelgroep dienstverlening op maat te leveren. De inzet van dove medewerkers bij onze vormen van dienstverlening is daarbij onontbeerlijk, omdat de kwaliteiten van dove- en horende medewerkers aanvullend aan elkaar zijn en zo bijdragen aan onze communicatieve context.

Wat betekent deze visie en missie voor ons personeelsbeleid?
Uitgaande van de visie en missie stellen wij dat zorg en dienstverlening aan Doven alleen MET Doven kan. Dove en horende medewerkers zijn aanvullend aan elkaar. Dat maakt dat wij in onze werving- en selectieprocedure nadrukkelijk ook op zoek zijn naar Dove en gebarende medewerkers. Voor alle medewerkers geldt dat gebarentaal de voertaal in huis is en De Gelderhorst in het eerste contractjaar een uitvoerige scholing (verplicht) aanbiedt gericht op communicatie in gebarentaal en Dovencultuur. Wij stellen dat de kwaliteit van zorg staat of valt met het feit of er communicatie mogelijk is tussen zorgvrager en zorgaanbieder. Dat verhoogt tevens het gevoel van welbevinden.
(meer info over ons personeelsbeleid is op te vragen bij personeelszaken)

Wat betekent deze visie en missie voor ons vrijwilligersbeleid?
Het vrijwilligerswerk stelt zich ten doel het persoonlijk welzijn van de cliënt te bevorderen en het wonen binnen De Gelderhorst zo aangenaam mogelijk te maken. De taken die vrijwilligers daarvoor verrichten zijn een aanvulling op de zorg- en dienstverlening die door professionals geboden wordt, maar kunnen nooit het werk van de professional vervangen. De eisen die wij aan vrijwilligers stellen zijn feitelijk gelijk aan de eisen die wij aan de professionals stellen, in die zin dat De Gelderhorst ook van vrijwilligers verwacht dat zij zich inzetten voor de communicatie en bereid zijn zich te verdiepen in de Dovencultuur. Het vrijwilligersbeleid is dan ook onderdeel van het personeelsbeleid. Ook binnen het vrijwilligerswerk speelt de communicatie tussen horenden en doven een belangrijke rol. Het vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
(meer info over ons vrijwilligersbeleid is op te vragen bij personeelszaken)

Wat betekent deze visie en missie voor ons zorgbeleid?
In onze zorg en dienstverlening aan oudere Doven  stellen wij het welzijn en wonen centraal. Wij streven zoveel mogelijk naar genormaliseerd wonen. We noemen onze doelgroep dan ook bewoners en geen cliënten. In onze zorg- en dienstverlening is de communicatieve context een voorwaarde om tot kwalitatief goede zorg te komen. Dit geven wij vorm door cliëntgericht (zorghuis en zelfstandig wonen) dan wel belevingsgericht (verpleegafdeling) te werken. De wensen, behoeften en levensgeschiedenis van mensen staan centraal en zijn leidend in het zorgplan dat wij samen met bewoner en/of mantelzorger c.q. contactpersoon opstellen.
(meer info over ons zorgbeleid is op te vragen bij de afdelingen)

Wat betekent deze visie en missie voor ons mantelzorgbeleid?
Een goede relatie tussen de bewoner, de mantelzorger en de medewerker(s) van De Gelderhorst draagt bij aan het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg en het gevoel van welbevinden. Kwaliteit van leven wordt o.a. bepaald door het hebben van zinvolle relaties. Mantelzorgers maken deel uit van het sociale netwerk van de bewoner. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de bewoner en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken. Daarnaast verandert de samenleving, de overheid treedt verder terug en mensen moeten vaker een beroep doen op hun eigen netwerk. De Gelderhorst heeft beleid ontwikkeld waarbij mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult, o.a. door wederzijds de verschillende perspectieven en rollen duidelijk te maken. De Gelderhorst is zich hierbij terdege bewust van het feit dat De Gelderhorst een landelijke functie heeft en mantelzorgers vaak van ver komen of net als de doelgroep zelf ook enige ondersteuning nodig hebben.
(meer info over ons mantelzorgbeleid is op te vragen bij de afdelingen)

Meerjaren doelstellingen voor de hele organisatie
De Gelderhorst voorziet haar cliënten van hoogwaardige (verpleeghuis-) zorg en dienstverlening en ondersteunt hen bij het opkomen voor hun belangen.
Communicatie is voor de Gelderhorst een randvoorwaarde voor het optimaal functioneren van de organisatie.
De professionele ontwikkeling van de medewerkers sluit aan bij de kwalitatieve groei en ontwikkeling van de organisatie.
De Gelderhorst is een professionele en financieel solide organisatie.
De Gelderhorst ontwikkelt (vernieuwende) producten en diensten die aansluiten bij de vraag van de doelgroep.

Share