Toekomstvisie en het meerjarenbeleidsplan

De Gelderhorst zal halverwege 2018 haar toekomstvisie actualiseren en het meerjarenbeleid voor de komende jaren vaststellen.

Alle bewoners en medewerkers van De Gelderhorst hebben de gelegenheid om op meerdere momenten actief mee te denken over de toekomstvisie en het meerjarenbeleid. Velen maken van die gelegenheid gebruik.

Dit levert een visie op die bewoners en medewerkers zich goed eigen kunnen maken en waar ze zich ook achter kunnen scharen. Het is namelijk een visie die uit hun hart komt en van hen allen is. Er worden geen dikke rapporten geschreven maar van alles wat er tijdens bijeenkomsten over de toekomstvisie wordt gezegd worden tekeningen gemaakt.

Wordt vervolgd!

Veel etenswaren gedoneerd voor de Voedselbank

Afgelopen week organiseerden de groepen Kameleon en Vlinder een project voor de voedselbank. Medewerkers en bewoners konden etenswaren doneren. Het was een groot succes. Er werden 10 kratten etenswaren gedoneerd, 2 meer dan vorig jaar! Maandag 19 februari werden de kratten naar de voedselbank gebracht.

Namens de deelnemers van de groepen willen we iedereen bedanken die aan deze succesvolle actie heeft meegewerkt!

Pro Persona, De Gelderhorst, Kentalis en Philadelphia Zorg slaan handen ineen in Ede

Perspectief voor dove volwassenen met een verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstand met bijkomende problemen

8 februari 2018 – Pro Persona, De Gelderhorst, Kentalis en Philadelphia Zorg hebben de intentie uitgesproken om in Ede een passende plek te creëren voor volwassen met een auditieve beperking in combinatie met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand of niet aangeboren hersenletsel. Deze doelgroep heeft vaak bijkomende problemen. Denk hierbij aan psychische problematiek, moeilijk verstaanbaar zijn of verslaving.

Het is op dit moment moeilijk om voor deze doelgroep een passende woonplek te vinden. Daarnaast ervaren bestaande behandelcentra problemen met te weinig uitstroom van cliënten. Als gevolg hiervan verblijven cliënten vaak te lang op behandelvoorzieningen, binnen een crisisopvang of binnen andere niet gespecialiseerde woonvormen.Lees meer


Onderzoek

In 2016 hebben de betrokken instellingen in samenspraak met de Fodok, landelijke oudervereniging, onderzoek verricht naar de behoefte aan gespecialiseerd aanbod voor deze doelgroep. De bevraagde zorginstellingen geven aan onvoldoende toegerust te zijn op de complexe gedragsproblematiek van cliënten: grensoverschrijdend gedrag, verslaving, psychiatrische problematiek en communicatieve beperkingen maken de begeleiding en behandeling complex. Instellingen kunnen deze cliënten vaak niet plaatsen binnen de huidige voorzieningen. Daarom hebben de betrokken zorgorganisaties besloten samen te gaan werken om mogelijk tot een landelijke voorziening voor deze doelgroep te komen. Voor het eerst komt er een oplossing door gerichte samenwerking en deskundigheid te delen.

Ede ideale locatie
De organisaties zijn op zoek gegaan naar een geschikte locatie en kwamen uit bij de gemeente Ede. De gemeente Ede ligt centraal in het land en is één van de vijf locaties in Nederland waar veel mensen met een auditieve beperking wonen. GGZ instelling Pro persona in Ede biedt psychiatrische behandeling aan volwassen dove mensen. De nabijheid van een GGZ-instelling is essentieel voor het welbevinden van de beschreven groep. De Gelderhorst is een zorginstelling voor oudere doven in Ede en de enige in Nederland. De Gelderhorst is een organisatie met veel expertise op het gebied van de oudere met een auditieve beperking en kan binnen de samenwerking een grote rol spelen bij training en scholing van het personeel en bij het bieden van aangepaste dagbesteding. Philadelphia is deskundig op het gebied van langdurig wonen en gedragsproblematiek bij verstandelijk beperkte mensen en heeft vijf woonlocaties voor dove mensen met een verstandelijke beperking elders in het land. Kentalis kan als kennisorganisatie op het gebied van gehoor en communicatie, behandeling en gedrag personeel trainen. De vier organisaties vullen elkaar goed aan vanuit hun eigen expertise.

Doof vriendelijke omgeving
Cliënten uit de beschreven doelgroepen zijn voor welzijn en kwaliteit van bestaan afhankelijk van een ‘doof vriendelijke’ omgeving, met alle bijbehorende communicatieve mogelijkheden. Een minder goede communicatie is vaak de oorzaak van problemen. Dit betekent dat gebarentaal de gehanteerde taal wordt en er gebruik wordt gemaakt van alle vormen van ondersteunende communicatie, zoals afbeeldingen, picto’s, verwijzers etc. Het gebouw heeft de nodige infrastructurele aanpassingen nodig. Denk hierbij aan: duidelijke zichtlijnen door het gehele gebouw, mogelijkheid tot beeldbellen, maar ook meld- en waarschuwingssystemen: flitsbellen, trilwekkers, zichtbaar brandalarm etc. Zingevende dagbesteding is een belangrijk onderdeel van de zorgbehoefte.

De Gelderhorst zet zich in voor de Voedselbank

Medewerkers en bewoners hebben een goed initiatief bedacht. Namelijk voedselpakketten samenstellen en doneren aan de voedselbank.
En daarbij hebben ze uw hulp nodig.

Waarschijnlijk staan er nog wel levensmiddelen in uw kast die niet gebruikt worden. Denk aan sap, een blik soep of een pakje saus.

Op maandag 12 februari en vrijdag 16 februari van 10 tot 11 uur en van 15 tot 16 uur kunt u de artikelen bij medewerkers en bewoners inleveren in de hal van De Gelderhorst. Bent u op die dagen en tijdstippen niet in de gelegenheid te komen,dan kunt u van 6 t/m 19 februari de artikelen bij de receptie afgeven.

Wij hopen op veel artikelen zodat er leuke pakketten ontstaan die we kunnen doneren aan de voedselbank.

Wat zoeken we?
• Voorverpakte en lang houdbare producten (geen verse producten).
• Tenminste houdbaar tot 30 juli 2018.
• De verpakking moet heel en ongeopend zijn.

Helpt u ook mee?

Op zoek naar een uitdagende functie?

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie binnen de zorg bij een unieke organisatie?
Wij zijn met ingang van 1 maart op zoek naar een Receptionist.
De reactietermijn voor deze vacature is verstreken. U kunt niet meer reageren!

Cliëntervaringsonderzoek 2017

Ook dit jaar is er een Cliëntervaringsonderzoek onder onze bewoners geweest. Dit ‘tevredenheidsonderzoek’ is weer uitgevoerd door Ipso Facto, een organisatie die zich met het onderzoeksthema “Onze cliënten aan het woord” richt op zowel ouderen als op mensen met een auditieve beperking.
In 2015 is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Er is toen 1 groot verslag gemaakt. Vanaf 2016 is gekozen de verpleegafdeling, zorghuis en zelfstandig wonen als 3 separate afdelingen te zien en zijn er 3 verschillende rapporten beschikbaar. In elk rapport wordt ook een vergelijking gemaakt tussen 2016 en 2017.

Lees de samenvatting van het cliëntervaringsonderzoek.

Als u de afzonderlijke rapporten (verpleegafdeling, zorghuis en zelfstandig wonen) wilt inzien kunt u die per mail opvragen.

Op zoek naar een uitdagende functie?


Ben jij op zoek naar een uitdagende functie binnen de zorg bij een unieke organisatie?
De Gelderhorst is op zoek naar een Hoofd P&O, 28 uur per week.
De reactietermijn voor deze vacature is verstreken. U kunt niet meer reageren!

Bewoners Gelderhorst aan de tovertafel dankzij actie Pannenkoekenhuis De Langenberg

Voor de bewoners van de verpleegafdeling van De Gelderhorst kwam donderdag een langgekoesterde droom uit. Want door een actie van het pannenkoekenhuis De Langenberg kon een tovertafel worden aangeschaft. Tijdens een gezellige bijeenkomst overhandigde Jan Ruisch van het pannenkoekenhuis een cheque aan mevrouw Maljers, bewoonster van de verpleegafdeling.

Ieder jaar zet het pannenkoekenhuis De Langenberg zich in voor een goed doel en dit jaar was De Gelderhorst de gelukkige. Gea Klaasse is teamleider van De Horizon, de verpleegafdeling van De Gelderhorst en blij met de actie. “Geweldig dat we dit jaar zijn uitgekozen. Voor iedere verkochte actiepannenkoek was er twee euro bestemd voor De Gelderhorst en dat heeft ruim 600 euro opgeleverd”. Een bestemming voor de schenking was snel gevonden. “We proberen onze dementerende dove bewoners op verschillende manieren te stimuleren en kwamen op onze zoektocht naar spelmateriaal de tovertafel tegen. Met de tovertafel worden interactieve spellen op een tafel geprojecteerd waarbij de bewoners gestimuleerd worden beelden in beweging te zetten. Na een proefopstelling van de leverancier zagen we dat de bewoners verwonderd en met heel veel plezier aan de slag gingen. Door de actie kunnen we nu een tovertafel aanschaffen. Wat zullen onze bewoners gelukkig zijn!”