De PvdA en ChristenUnie: Gebarentaal moet wettelijk erkend worden

De PvdA en ChristenUnie hebben een initiatiefwet ingediend om de Nederlandse gebarentaal wettelijk te erkennen. Deze taal is voor 15.000 Nederlanders hun moedertaal. Door deze wet krijgen doven meer te zeggen over hun moedertaal. Een adviescommissie die in meerderheid uit doven zal bestaan gaat de regering helpen om een goed beleid te maken voor doven en de Nederlandse gebarentaal. De Nederlandse gebarentaal moet vaker zichtbaar zijn bijvoorbeeld bij belangrijke speeches en persconferenties. Zo krijgt de Nederlandse gebarentaal eindelijk een zichtbare plek in onze samenleving.

Cliëntervaringsonderzoek 2016

Ook dit jaar is er een Cliëntervaringsonderzoek onder onze bewoners geweest. Dit ‘tevredenheidsonderzoek’ is weer uitgevoerd door Ipso Facto, een organisatie die zich met het onderzoeksthema “Onze cliënten aan het woord” richt op zowel ouderen als op mensen met een auditieve beperking.
In 2015 is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Er is toen 1 groot verslag gemaakt. In 2016 is gekozen de verpleegafdeling, zorghuis en zelfstandig wonen als 3 separate afdelingen te zien en zijn er dus 3 verschillende rapporten beschikbaar. In elk rapport wordt ook een vergelijking gemaakt tussen 2015 en 2016.
In het algemeen zijn onze bewoners erg tevreden, en laat het onderzoek zien dat de tevredenheid is gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Lees het Cliëntervaringsonderzoek Horizon (verpleegafdeling)
Lees het cliëntervaringsonderzoek Zorghuis
Lees het cliëntervaringsonderzoek Zelfstandig wonen

Bericht van de heer Buyser, mevrouw Groenewoud en mevrouw Bögels

Afgelopen voorjaar heeft de Raad van Toezicht van De Gelderhorst de Ondernemingskamer verzocht om maatregelen te nemen om de toekomst van De Gelderhorst – en daarmee goede en toekomstbestendige zorg voor ouderen met een auditieve handicap – te borgen. Na een hoorzitting op donderdag 16 juni 2016 heeft de Ondernemingskamer daar een besluit over genomen. Wij hebben inmiddels kunnen constateren dat de door de Ondernemingskamer opgedragen maatregelen in gang zijn gezet.

Charlotte Insinger en Jacqueline Rijsdijk, door de Ondernemingskamer aangesteld als eindverantwoordelijk tijdelijk bestuurder respectievelijk tijdelijk voorzitter van de Raad van Toezicht, hebben voortvarend invulling gegeven aan het in gang zetten van de opvolging van de huidige bestuurder. Zij focussen nadrukkelijk op de strategische koers van de organisatie en zorgvuldige besluitvorming over huisvesting van de bestaande organisatie en mogelijke uitbreiding door nieuwbouw. Deze samenhangende aanpak geeft ons vertrouwen dat hiermee continuïteit wordt gegeven aan de visie van de toenmalige Raad van Toezicht waar het gaat om de toekomst van De Gelderhorst.
Ook is het contact tussen de Raad van Toezicht en de medezeggenschap in de organisatie hersteld en merken wij dat de rust in de organisatie en bij de bewoners is weergekeerd.

Op basis hiervan zien wij de toekomst van De Gelderhorst dan ook met vertrouwen tegemoet. Dit maakt dat wij – in lijn met ons voornemen zoals verwoord in het verzoekschrift aan de OK en op basis van deze positieve ontwikkelingen – het goed achten om nu gefaseerd terug te treden uit de Raad van Toezicht. Hiermee willen wij de nieuwe bestuurder de mogelijkheid geven om met een – op termijn – geheel vernieuwde Raad van Toezicht een frisse start te maken.

Concreet betekent dit dat Jan Willem Buyser 15 september zal terugtreden, gevolgd door Anemone Bögels voor eind 2016. Wanneer de nieuwe Raad van Toezicht inclusief voorzitter goed is ingewerkt, zal ook Mary Groenewoud terugtreden.

Jan Willem Buyser
Mary Groenewoud
Anemone Bögels

Bekende Heidekoningin op bezoek

IMG_1695Ook dit jaar brachten de Heidehoogheden tijdens de heideweek een bezoek aan De Gelderhorst. Een mooie traditie waar de bewoners naar uit kijken. Maar dit keer was het anders dan gebruikelijk. Want onze “eigen” Leonie, werkzaam in De Gelderhorst is dit jaar Heidekoningin. Als Calluna de 60e bezoekt ze samen met de heideprinses bijvoorbeeld alle activiteiten tijdens de heideweek. Het bezoek aan De Gelderhorst was voor de bewoners, maar ook voor haar, heel bijzonder.

IMG_1538 IMG_1557 IMG_1584

Vrijwilliger worden in De Gelderhorst?

sprekenwijdezelfdetaalwebWe zijn op zoek naar 3 vrijwilligers:

  • Assistent bij “De gym”,
    iedere week op woensdagmorgen ( in overleg om de week)
  • Koffieschenk(st)er,
    2 x per maand op donderdagavond
  • Assistent bij de “Inloopavond De Tulp”,
    iedere week op dinsdagavond (in overleg om de week)

Lees meer over vrijwilligerswerk in De Gelderhorst

Interesse? Meer informatie over de vacatures is de vinden op de vacature pagina